EKOTON merges Polish equipment producer with long-time story — Prodeko-Ełk Sp.zo.o.